Chính sách an toàn chất lượng

Là một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải dầu khí và dịch vụ hàng hải có rủi ro cao về an toàn cũng như yêu cầu khắt khe của các khách hàng quốc tế, Công ty PVTrans Pacific luôn ý thức và quan tâm đến công tác quản lý an toàn sức khỏe môi trường cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Các chính sách và quy trình an toàn được sự cam kết tuân thủ cao nhất từ Ban lãnh đạo, các cán bộ quản lý và đội ngũ thuyền viên.

Hiện nay, PVTrans Pacific đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn tuân thủ theo bộ luật Quản lý An toàn Quốc tế (ISM Code) và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO- 9001:2008.

Chính sách HSEQ của PVTrans Pacific đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh:

- KHÔNG CÓ THƯƠNG TẬT CHO CON NGƯỜI 

- KHÔNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN 

- KHÔNG NGUY HẠI ĐẾN MÔI TRƯỜNG

Share: